Wet Gemeenschappelijke Regelingen, kamerbrief

De WGR zal wijzigen. Kern van een nog in te dienen wetsontwerp is het vergroten van de politieke invloed op besturen, die via een WGR samenwerking gestalte geven..

De gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Spaarnwoude werkt nu belemmerend op de realisatie van natuurdoelen binnen het NNN van de bufferzone. Daarom is meer politieke controle op dit lichaam belangrijk. Eind 2018 wil de minister van BIZA een concept wetsvoorstel kunnen aanbieden aan de Tweede Kamer.

kamerbrief-over-versterken-legitimiteit-gemeenschappelijke-regelingen