Praktische info

Beleidsplan SNS

beleidsnotitie SNS Versie 2.,4 april 2018

Jaarverslagen

In de jaarverslagen staan onze doelstellingen, de wijze waarop de doelstellingen zijn nagestreefd en de gerealiseerde effecten en financiële gang van zaken.

Bestuur en vaststelling jaarverslaggeving zijn hierin ook opgenomen als ook het organisatorisch verband, de bestuursstructuur, opstelling en de vaststelling en goedkeuring van de jaarverslaggeving.

Uiteraard onbreekt ook niet de jaarrekening waarin de balans per 31 december van het jaar, de resultatenrekening  inclusief toelichtingen.

Overige en aanvullende gegevens zoals; resultaatbestemming en gebeurtenissen na balansdatum mede als aanvullende gegevens, specificaties en donaties per ultimo inclusief een verloopoverzicht materiële vaste activa.

Jaarrekening 2018 Stichting versie 1.0 (13-02-2018)

Jaarrekening 2017 Stichting versie 1.1 (13-02-2018)

Jaarrekening 2016 Stichting versie 1.0 (13-02-2018)

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude is opgericht

In het najaar van 2015 is Stichting Natuurlijk Spaarnwoude opgericht. De volgende bestuursleden zijn in de statuten opgenomen: Voorzitter is vacant, R. G. Riphagen (secretaris), B. Leunk (penningmeester) en  C. Blijker (commissaris, plv voorzitter)

Informele bestuursleden A. Smid, en D. Brinkman zijn actief betrokken bij de oprichting en activiteiten van Stichting Natuurlijk Spaarnwoude

statuten sns