Sloot Safari 2019

Afgelopen 4 mei was het dan zover, de Sloot Safari in Spaarnwoude.

Aansluitend op de nationale “Week van Ons Water” hebben we vanuit de Stichting een Sloot Safari voor kinderen georganiseerd. 9 enthousiaste kids met ouders hebben ruim en uur lang geschept om te zien wat er in de sloten van Oosterbroek zwemt, dobbert, roeit en krioelt.

De voornaamste vangst waren duikerwantsen, ruggenzwemmers en garnalen (?!). Maar ook enkele mooie staafwantsen en waterjuffer larven zijn in onze emmer beland. Het grootste insect was een joekel van een geelgerande watertor. Dit alles duidt een op gezonde sloot.

Het was een geslaagd evenementje dat voor herhaling vatbaar is.

Sloot Safari 4 Mei 2019

Op 4 mei 2019 organiseren we als Stichting in Spaarnwoude een Sloot Safari. Met kinderen van 3 tot 12 gaan we in de sloten van Spaarnwoude schepnetten naar visjes en andere beestjes.

De Safari is van 10:00 tot 12:00 uur en we beginnen en eindigen op de parkeerplaats Uitzichtheuvel Oost aan de Heuvelweg in Velsen-Zuid. U kunt een kind alleen onder begeleiding laten deelnemen. Opgeven kan via onze facebook pagina.

We zullen op meerdere plekken scheppen en de diertjes tellen die we vangen. Hiermee verrichten we metingen die we doorgeven op de website www.waterdiertjes.nl. en daarmee bijdragen aan onderzoek naar waterkwaliteit.

Bron: www.onswater.nl

Uit ons midden weggevallen

Met veel verdriet hebben we afscheid moeten nemen van onze secretaris, buurman, vriend en rots in de branding van de stichting. Door de korte tijd waarin we Roel hebben verloren blijven wij geschokt en aangedaan achter. We troosten ons aan de mooie herinneringen en het belangrijke werk dat Roel heeft verzet. Onze condoleances en medeleven gaan uit naar de nabestaanden.

wijziging bestuur

Per 1 december 2018 legt onze voorzitter Jeroen Pennock zijn functie neer. Zijn taak wordt voorlopig waargenomen door Coen Blijker

Een paraplu bestemmingsplan voor Spaarnwoude?

Spaarnwoude was toch ooit een oase van rust ruimte en groen?

Het Paraplu bestemmingsplan Spaarnwoude beschermt niet tegen een regen van festivals.

  • Terreinen worden geklepeld en bemest, zodat de bloemen verdwijnen
  • geen vogel of ander dier zal er nog voedsel vinden
  • Dan komen de festivals
  • Op de open terreinen worden duizenden auto’s geparkeerd
  • Na afloop wordt het terrein met een stofzuigmachine gereinigd.
  • Zodat kikkers, slakken, insecten en ander bodemleven het loodje legt
  • Wat overblijft is vernietigde natuur en ook heel Buitenhuizen valt ten prooi aan verkeer en feestvierders

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude verzet zich tegen de uitverkoop van uw regiopark en de achteruitgang van de natuur.

Wij trekken op met de bewonersverenigingen BNS (Belangenvereniging Noord- en Zuidspaarndammerpolder) en Wonen-Varen-Werken, die de arkbewoners van Zijkanaal B representeert. Zienswijzen op het ontwerp van het plan konden tot  18 october 2018 worden ingediend. De gemeenteraad van Velsen is nu aan zet

Een nieuw bestemmingsplan voor Spaarnwoude. Festivals eten natuur op.

Vervuiling natuur plastic beker

Wederom is het Recreatieschap Spaarnwouide er in geslaagd de Gemeente Velsen een nieuw bestemmingsplan te laten lanceren. Het aantal festivals moet weer toenemen voor meer geld voor het schap .

Echter gedeputeerde Adnan Tekin vindt dat de natuur in dit gebied voorop moet staan en kan slechts de recreatieve druk toenemen, als de natuur daardoor geen schade lijdt.

De natuur wordt echter wel beschadigd door het veranderen van de functie van terreinen, waardoor ze natuurongeschikt worden en ook doelbewust worden gemaakt, bijvoorbeeld door er op te gaan parkeren en daarna te stofzuigen. Wij hebben de Provincie laten weten dat deze beschadigde terreinen niet binnen het NNN kunnen blijven, omdat er niet meer te borgen valt.

Wij zien in de strijdigheid van natuurdoelen en recreatiedoelen een reden om juridische stappen voor te bereiden. Festivals horen thuis op het daarvoor bestemde terrein, dat al zeer groot is. Niet daarbuiten.

Wet Gemeenschappelijke Regelingen, kamerbrief

De WGR zal wijzigen. Kern van een nog in te dienen wetsontwerp is het vergroten van de politieke invloed op besturen, die via een WGR samenwerking gestalte geven..

De gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Spaarnwoude werkt nu belemmerend op de realisatie van natuurdoelen binnen het NNN van de bufferzone. Daarom is meer politieke controle op dit lichaam belangrijk. Eind 2018 wil de minister van BIZA een concept wetsvoorstel kunnen aanbieden aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Bijenprojecten

Bijenproject

Voor de bevordering van de bestuiving en bio diverse ontwikkeling in Spaarnwoude Buitenhuizen zijn twee projecten opgezet.

  • Het eerste project is gericht op de imkerbijen
  • Het tweede project is gericht op de wilde solitaire bijen

Een derde project is in voorbereiding. Wij willen een bijenlint laten ontstaan, mogelijk in samenwerking met andere belanghebbende partijen. Dat is weggezet voor 2019.
Lees verder

Bosuilenproject

Nestkasten uilen

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude is gestart met het maken en verspreiden van nestkasten voor Bosuilen in het gebied. Begin november 2016 ging de eerste kast de boom in. De twee overige kasten hebben ook een plaats gekregen. De toeloop van uilen valt echter tegen. Ze worden ook door ons niet meer gehoord in tegenstelling tot voorgaande jaren. Er is nu nog geen reden om meer kasten te plaatsen.

‘Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur’

Libelle

Dit alarmerende bericht stond op nu.nl van 19 mei 2018. Marcel Dicke, hoogleraar Entomologie van de Universiteit Wageningen stelt dat de situatie zo ernstig is dat onmiddellijk ingegrepen moet worden. Ook Björn van den Boom van Natuurmonumenten steunt dat. Insecten vormen de onderste laag van de piramide. Haal je die laag weg, dan stort de piramide in”. Het is volstrekt voorspelbaar, dat de voedselvoorziening van tal van vogels, vleermuizen de soortenrijkdom gaat decimeren. Het sterven van bestuivende insecten gaat de ook diversiteit van flora aantasten Lees verder

Landje van Gruijters

Insectenhuis

De Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters heeft zich enorm ingespannen om de natuurwaarden van het LvG te versterken. Op 17 mei werd het gebied “heropend”. Stichting Natuurlijk Spaarnwoude was daarbij aanwezig en bood een insectenhotel aan.

Wat is nog het NNN?

Met het beschrijven van Wezenlijke Kenmerken en Waarden van NNN in Noord-Holland wil de Provincie de bescherming van schaarse natuur voor op stellen. Daarvoor werd bureau Tauw ingezet. Zij hebben stelselmatig percelen NNN gewaardeerd op waarde en potentie. Daarbij werd uit gegaan van de actuele situatie. Het is niet duidelijk wat de beschrijvingen gaan betekenen voor het natuur bescherming regiem of de beleidsuitwerking.   Lees verder

Wezenlijke Kenmerken en Waarden voor het NNN anders beschreven

De Provincie wil de natuurwaarden beter beschermen, door de beschrijvingen WKW van de natuurinhoud van NNN gebieden nauwkeuriger te maken. Tot nu toe waren die beschrijvingen te ruw en leverden ze ongewenste ruimte en uitleg op voor gemeenten die bestemmingsplannen moeten maken. Deze verduidelijking zou moeten leiden tot een betere balans tussen natuur en recreatie. De Wezenlijke Kenmerken en Waarden staan nu nog in het Natuurbeheerplan, dat geen bindende kracht heeft. Het is de bedoeling om ze nu op te nemen in Art19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, waardoor ze wel bindend zijn voor de lagere overheid. Ingangsdatum zou 01-01-2019 zijn.
Lees verder

Groenstructuurplan Gemeente Velsen

Ofschoon er nog geen plan is, heeft de gemeente de ingezetenen opgeroepen mee te denken over de vormgeving van het plan. Er is veel groen binnen de bebouwde kom, maar nog veel meer daar buiten.

Wij zijn van mening, dat een nieuw plan over het gehele domein van de gemeente moet gaan, omdat de gemeente zorgplicht heeft voor alle natuur en biodiversiteit binnen de stad en de Natura2000 en NNN-gebieden. Dat is een bestuurlijke opgave.