Groenstructuurplan Gemeente Velsen

Ofschoon er nog geen plan is, heeft de gemeente de ingezetenen opgeroepen mee te denken over de vormgeving van het plan. Er is veel groen binnen de bebouwde kom, maar nog veel meer daar buiten.

Wij zijn van mening, dat een nieuw plan over het gehele domein van de gemeente moet gaan, omdat de gemeente zorgplicht heeft voor alle natuur en biodiversiteit binnen de stad en de Natura2000 en NNN-gebieden. Dat is een bestuurlijke opgave.