Bosuilenproject

Nestkasten uilen

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude is gestart met het maken en verspreiden van nestkasten voor Bosuilen in het gebied. Begin november 2016 ging de eerste kast de boom in. De twee overige kasten hebben ook een plaats gekregen. De toeloop van uilen valt echter tegen. Ze worden ook door ons niet meer gehoord in tegenstelling tot voorgaande jaren. Er is nu nog geen reden om meer kasten te plaatsen.

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude procedeert om het broedseizoen niet te laten verstoren

Update 2

De gemeente Velsen heeft een beschikking gegeven voor ons bezwaar Strong Vikingrun 2017. Na afweging hebben wij besloten daartegen niet in beroep te gaan, omdat niet duidelijk is welke bescherming de Wet Natuurbescherming biedt en ook omdat de provincie geen aanknopingspunten heeft gegeven in de Wezenlijke Kenmerken en Waarden voor dit gebied.

Update

De Rechtbank heeft na de tussenuitspraak van 14 november 2017 op 24 april 2018 uitspraak gedaan,  waarbij het bestreden besluit is vernietigd. De rechtsgevolgen blijven echter in stand. Ofschoon de procedure formeel voor de Stichting enige winst bracht, heeft het niet geleid tot een verbod het evenement in het broedseizoen te houden. Onze bezwaren blijven bestaan.

Veldlopen in Spaarnwoude

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude heeft bezwaar gemaakt tegen het houden van veldlopen in het broedseizoen. Wij zijn niet tegen dit soort evenementen, maar vinden dat de natuur in de periode maart tot en met half juli voorrang moet krijgen, De modderlopen verstoren vogels en zoogdieren in hun leefomgeving en breken ook anderszins in op natuurwaarden en biodiversiteit. De verstoring is niet even, want dat is niet zo erg, maar duurt urenlang. Een vogel bijvoorbeeld, die daardoor een halfuur van zijn nest verstoord is komt  niet meer terug.
“Stichting Natuurlijk Spaarnwoude procedeert om het broedseizoen niet te laten verstoren” verder lezen

Rode lijst vogels!

IJsvogel

SNS ging op pad onder leiding van ervaren Vogelaars Chris, Rino en Johan van Vogelwerkgroep Zuid- Kennermerland. Doel: Het spotten van Rode Lijst Vogels in recreatiegebied Spaarnwoude. Er blijken namelijk heel wat bijzondere en bedreigde vogels en dieren te leven in het gebied. Wie goed luistert hoort een Koekoek of het tikken van de groene Specht. Het bestuur spotte op deze vroege ochtend o.a. de beschermde huismus en vond de blauwe veren van de IJsvogel terug in uilenballen(..). Het was goed om zo met elkaar op pad te zijn, want behalve een inventarisatie van bijzondere bewoners werden ook de ervaringen uitgewisseld hoe (vogel)gebieden te beschermen. Een mooie start van onze samenwerking.

Uitbreiding Droompark

Droompark Buitenhuizen

In het voorjaar van 2016 heeft SNS de gemeente vragen gesteld over de mogelijke uitbreiding van droompark Buitenhuizen. Het lijkt te gaan om een principeverzoek tot uitbreiding. De gemeente wil hier onder voorwaarden medewerking aan verlenen. De stukken zijn (nog) niet openbaar, we worden hierover nog nader geinformeerd…